Peer-uddannelsen i Skanderborg Kommune

Som noget helt nyt tilbydes peer-uddannelsen på Kompetencecenter Skanderborg i efteråret 2021. 
Peer-uddannelsen er et kompetenceudviklende uddannelsesforløb på 26 uger for dig som har egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed – og som gerne vil lære at omsætte disse til at yde støtte til andre. 

Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer

Uddannelsen er for mennesker, som har personlig erfaring med:

 • psykisk sårbarhed
 • livet som bruger af social- og/eller behandlingspsykiatrien
 • Recovery

På peer-uddannelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer. Uddannelsens overordnede formål er at sætte deltagerne i stand til at omforme disse levede erfaringer til erfaringskompetencer, som de kan bruge i arbejdet som peer-støtte (ligestillet støtte) for andre med psykisk sårbarhed.  

Peer- begrebet stammer fra England og betyder ligemand/ligestillet. En peer-medarbejder eller en peer-støtte er således et menneske med egne levede erfaringer med psykisk sygdom, som har været igennem en recoveryproces og er uddannet til at yde ligestillet støtte til mennesker, der står foran en recovery-proces.  

Om peer-uddannelsen

Uddannelsesforløbet består af to dele: en teoretisk del og en praktikperiode. 

Den teoretiske del af peer-uddannelsen foregår over 13 uger med 2X3 timer om ugen. Ud over tilstedeværelse må der påregnes en del tid til forberedelse, refleksion/studiegrupper og efterbearbejdelse af undervisningen, bl.a. pga. det meget personlige engagement.  

Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13 ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken vil foregå i den regionale eller kommunale psykiatri eller et helt tredje relevant sted.  I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. Praktikperioden foregår 

Uddannelsen starter d. 15. september 2021 i uge 37 og vil foregå mandage fra kl. 12.00-15.00 og onsdage fra kl. 09.30-12.30 på Kompetencecenter Skanderborg. Undervisningen foregår på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

Uddannelsen er udviklet til mennesker, som ønsker at arbejde som peer-medarbejdere. Uddannelsens pensum er derfor opbygget på en måde, der ruster deltagerne til teoretisk og praktisk at varetage de opgaver en peer-medarbejder skal udføre.

Den teoretiske del af uddannelsen er delt op i 7 moduler:

Modul 1: Peer-støtte

 • Fælles ramme og afsæt for hvad peer-støtte er, og hvor det stammer fra med det formål at blive tydelig omkring sin rolle og funktion som peer-medarbejder.

Modul 2: Recovery og empowerment

 • Hvad betyder recovery og empowerment, og hvordan sættes begreberne i spil som peer-medarbejder?

Modul 3: Stil skarpt på dig selv – en vej til recovery

 • Deltagerne oplæres i at bruge redskabet ”Stil skarpt på dig selv – en vej til recovery”. Formålet hermed er, at deltagerne får et redskab, der, med udgangspunkt i egne erfaringer med redskabet, kan bruges i samtalen med de mennesker, de vil møde som peer-medarbejdere.

Modul 4: Diagnosemestring, sorg, krise og stigma

 • Deltagerne klædes på til at håndtere, forstå og vise forståelse for egne og – i et videre perspektiv som peer-medarbejdere – andres diagnoser, psykiske problemstillinger og reaktionsmønstre

Modul 5: Livshistoriefortælling

 • Deltagerne arbejder med og øver sig i at formidle egen recoveryhistorie. Desuden øves at bringe egne levede erfaringer i spil – og ligeledes parkere disse – når det er relevant i professionelle samtaler.

Modul 6: Kommunikations og konflikthåndtering

 • Der arbejdes med kommunikationsværktøjer med henblik på at gøre deltagerne i stand til at udøve en god kommunikation i arbejdet med andre mennesker.

Modul 7: Roller og grænser

 • Der arbejdes med at sætte grænser – både for at være en tydelig rollemodel og for at passe på sig selv.


Praktik

Efter 13 ugers teoretisk uddannelse starter en 13 ugers praktikperiode, hvor kursisterne skal afprøve og øve deres kompetencer i praksis. I den periode skal kursisterne kunne afsætte ca. seks timer ugentligt. 
I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage af 3 timers varighed, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. Kursisterne vil komme i praktik i et regionalt eller kommunalt psykiatrisk tilbud eller et helt tredje relevant sted.

Kriterier / hvad kigger vi efter?

 • Over 18 år.
 • Personlig erfaring med psykisk sårbarhed.
 • Skal have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.)
 • Skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.
 • Skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed – fx have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.
 • Skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra i arbejdet med andre mennesker.  
 • Skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker osv.).
 • Skal kunne skrive på dansk.
 • Skal som udgangspunkt bo i Skanderborg Kommune. Hvis du ikke bor i Skanderborg Kommune skal din deltagelse afstemmes med din egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr.
 • Skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. du skal have afklaret med din sagsbehandler, hvorvidt uddannelsen kan indgå i dit forløb (vigtigt at der er styr på dette, så vi undgår frafald undervejs)

OBS:  Ansøgeren må ikke have et aktivt misbrug af stoffer og/eller alkohol

Ansøgning om optagelse på peer-uddannelsen foregår via et online ansøgningsskema.

Du kan ansøge om optagelse i perioden fra d. 14. juni til og med d. 24. august 2021 kl. 12.00.

Din ansøgning modtages af underviserne på uddannelsen, og de bedst kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale kort tid efter ansøgningsfristen. Samtalerne afholdes i uge 36 og der vil blive optaget 8 kursister på holdet.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og vil blive slettet efterfølgende. 

Der vil blive afholdt et informationsmøde og efterfølgende en spørgetime omkring peer-uddannelsen for alle interesserede henholdsvis d. 22. juni 2021 og  d. 17. august 2021.  

Informationsmødet d. 22. juni afholdes på Skanderborg Fælled 1, fra kl. 13-15.

Spørgetimen afholdes d. 17. august fra 13-15, hvor du som ansøger, pårørende eller sagsbehandler kan komme og høre mere om peer-uddannelsen og om ansøgningsprocessen. Spørgetimen foregår på Kompetencecenter Skanderborg, Danmarksvej  30G, fra kl. 13-15.

Hvis du har spørgsmål, og du ikke har mulighed for at deltage i enten informationsmødet eller  spørgetimen, er du velkommen til at kontakte underviserne
på tlf. 21 19 36 71. 

Ansøgningsstart: 14 juni 2021

Informationsmøde: 22 juni 2021 (kræver tilmelding grundet coronarestriktionerne)

Spørgetime: 17. august 2021 fra kl. 13-15 på Kompetencecenter Skanderborg, Danmarksvej 30G. 

Ansøgningsfrist: 24. august kl. 12.00 2021

Uddannelsesstart: 15. september 2021

Luk menu