Fleksjob

Ordningen er fleksibel og administrativ enkel for dig som er arbejdsgiver. 

  • Ingen ekstra administration i forhold til øvrige ansatte
  • Betaler kun for den effektive arbejdstid
  • Fleksjob kan oprettes helt ned til 2 timer om ugen.

Effektiv arbejdsevne og ansættelsesbevis

Som arbejdsgiver betaler du løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. F.eks. har NN et fremmøde på 15 timer ugentligt med en arbejdsintensitet på 50 %. Du betaler derfor løn for 7,5 timer ugentligt. Kommunen supplerer herefter lønnen med et tilskud direkte til den fleksjobansatte således, at den fleksjobansattes samlede indkomst vil bestå af løn fra dig som arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen.

Som for øvrige ansatte skal du udarbejde et ansættelsesbevis til den fleksjobansatte, og Jobcenter Skanderborg skal have kopi heraf.

Lønforhandling

Lønforhandlingen samt fastsættelse af øvrige ansættelsesretlige vilkår foregår mellem arbejdsgiver og den ansatte. Skanderborg Kommune har ikke vejledningsforpligtigelse ej heller ansvar for ansættelsesaftalen, da eventuelle tvister om arbejdsvilkår, løn, pension mv. afgøres i det fagretlige system. Det er stillingsbetegnelsen, der afgør hvilken overenskomst, der skal tages afsæt i.

På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Det er vigtigt, at årsag til fravigelse fra overenskomsten skrives ind i ansættelseskontrakten, eksempelvis hvis der ikke indbetales til pension, fritvalg eller lignende.

Har du som virksomhed spørgsmål hertil, bedes du kontakte din arbejdsgiverforening.

Dokumenter fra Skanderborg Kommune

Der fremsendes vurdering af borgerens arbejdsevne, der danner grundlag for beregning af løn. Efterfølgende fremsendes en VITAS ansøgning som arbejdsgiver bedes udfylde for etablering af fleksjobbet, herunder lønoplysninger mm. Denne vurdering fastsætter den effektive arbejdstid og dermed grundlaget for de aflønnede timer samt skånehensyn for ansættelsen.

Skattekort

Den fleksjobansatte anbefales at anvende sit hovedkort/fradrag der, hvor hovedforsørgelsen er.

Sygdom

Du skal anmelde sygefravær til www.nemrefusion.dk hurtigst muligt og senest 5 uger fra 1. fraværsdag. 

  • Hvis du betaler løn under sygdom, har du ret til sygdagpengerefusion fra første fraværsdag (der er således ingen arbejdsgiverperiode for ansatte i fleksjob).
  • Hvis der ikke er løn under sygdom, er den fleksjobansatte berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag, hvorfor det er vigtigt, at fraværet anmeldes hurtigst muligt.

Ændringer i fleksjobbet

Jobcenteret skal orienteres, hvis der sker ændringer i fleksjobbet, f.eks. justering af timerne, eller hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning for fleksjobbet. I givet fald kontakt Jobcenter Skanderborg, Arbejdsmarkedsservice, tlf. 8794 7579:

Mandag:           10.00 – 13.00
Tirsdag:             10.00 – 13.00
Onsdag:            10.00 – 13.00
Torsdag:            10.00 – 17.00
Fredag:              10.00 – 13.00

Virksomheden skal være opmærksom på nedenstående, for at fleksløntilskuddet til den ansatte kan beregnes korrekt:

  • Lønnen indberettes til SKAT, da jobcenteret beregner fleksløntilskuddet efter jeres indberetning. Ved manglende indberetning kan jobcenteret ikke udbetale fleksløntilskuddet til jeres medarbejder.
  • Korrekt indberetning af løntimer (ikke fremmødetimer)
  • Vær opmærksom på, at fradraget kun benyttes et sted.
Luk menu